Няколко методологични предпоставки за изучаване на литературната история на светите Евангелия. – В: Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", Том 1.


Събев, Павлин (2017) Няколко методологични предпоставки за изучаване на литературната история на светите Евангелия. – В: Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", Том 1. Русе: Авангард принт, 2017, с. 79-86. ISBN 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID 1285561572


 
  Статия
 Евангелие, устно, писмено, предание, текстология.


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  20644
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/