Grammatische Normabweichungen und ihre Behandlung im DaF-Unterricht. - Balkan Educational Studies 2017. Trakya University Publication No: 188, Supported by the TÜBAP Project 2017/112, 285-291. ISBN 978-975-374-213-9


Василева, Радка (2017) Grammatische Normabweichungen und ihre Behandlung im DaF-Unterricht. - Balkan Educational Studies 2017. Trakya University Publication No: 188, Supported by the TÜBAP Project 2017/112, 285-291. ISBN 978-975-374-213-9 Trakya University


 Граматическата система на всеки език се отличава с висока степен на консерватизъм в сравнение с останалите езикови подсистеми. Но макар и със забавени темпове, с времето тя също нарушава установените си норми, следвайки естествените закони на развитие на езика, повлияни преди всичко от информационната натовареност на съвременното общество и свързаната с този процес тенденция към езикова икономия в осъществяването на социалната комуникация и стремеж към опростяване (Vereinfachung) на по-усложнени структури и зависимости. Обект на наблюдение са някои предлози в немския език (seit, ab, bis, innerhalb, wegen), при които съществуват колебания в управлявания от тях падеж. Анализират се автентични примери от немския език и се предлагат обяснения на вариантите на употреба, респ. отклоненията от нормата. От методическа гледна точка се коментират проблемите: - Необходимо ли е изучаващите немски език да бъдат запознавани с подобни явления? - Кога, по какъв начин и в каква степен трябва да се обсъждат и дискутират тенденции в развитието на езика? - Как трябва да се оценяват допуснатите отклонения в рамките на вариантите на нормата?
  Статия
 граматика, норма, тенденции, предлози, методика
 Издадено
  20641
 Радка Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/