Междуинституционални взаимодействия срещу езика на омразата


Здравкова, Боряна (2017) Междуинституционални взаимодействия срещу езика на омразата Обучителен модул „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции”, с. 21-32


 Публикацията е част от съдържанието на обучителен модул, разработен в рамките на проект "Превенция срещу езика на омразата в образователните институции", и има за цел да се очертаят параметрите на взаимодействие между образователните институции, от една страна, и останалите структури, от друга, с оглед реализиране на ефективни стратегии и подходи за ограничаване разпространението на езика на омразата сред учениците.
  Част от книга / Глава от книга
 език на омразата, ученици, агресия, тормоз, превенция
 Издадено
  20632
 Боряна Здравкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/