Видовете словосъчетания в българския език


Коева, Силвия (2017) Видовете словосъчетания в българския език Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, Ред. колегия: Ст. Буров, А. Гецов, С. Коева. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 101–115, ISBN 978-619-208-123-2.


 Статията представя основни разлики в разбиранията за същността и за разновидностите на словосъчетанията в българския език. В нея се обръща внимание и на спецификите в терминологията, с която си служат отделните езиковеди. Това са фактори, затрудняващи създаването на пълна и непротиворечива представа за видовете словосъчетания. След направения теоретичен обзор в края на материала се предлага типология на разглежданите синтактични единици според посочените класификационни признаци.
  Статия
 класификационни признаци, прости и сложни, съчинителни, подчинителни и смесени словосъчетания
 Издадено
  20628
 Силвия Коева

1. (Цитиране в рецензия) Цитирано в: Гецов, Антон. Рецензия: Език свещен. (за Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева…). // сп. Проглас, кн. 1, 2018, (год. ХХVII), В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 110 - 112. ISSN 2367-8585.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/