Един възможен прочит на демографските факти, записани в традиционната култура по българските земи. – В: Историческо бъдеще, 1998, No 2., 175-185, ISSN: 1311-0144.


Карамихова, Маргарита (1998) Един възможен прочит на демографските факти, записани в традиционната култура по българските земи. – В: Историческо бъдеще, 1998, No 2., 175-185, ISSN: 1311-0144.


 статията представя културната реакция на основните демографски събития в доиндустриалното ни общество.
  Статия
 историческа демография, ритуали, християнство, ислям.
 Издадено
  20627
 Маргарита Карамихова

1. Куртчу, С. Обичаи и обреди, свързани с бременността и раждането на дете при българи, турци и роми в Кубратския край.- Епохи, кн.1, 2014, 67-85, ISSN: 1310-2141

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/