Роли и трансформации на празниците в брандинга на градовете


Христова, Христина (2017) Роли и трансформации на празниците в брандинга на градовете В: Годишник на Бургаския свободен университет, 2017, том XXXVI,c.83-94, ISSN: 1311-221X


 В статията се разглеждат маркетинговите роли на празниците в мащабите на градския брандинг. В условията на хиперконкуренцията, когато марките задават „поведенчески модели, стереотипи на потребление, култура и стил“ и се превръщат в „най-важни ориентири в живота на съвременния човек“, голяма част от разнородните по тематика градски празници обслужват брандингови стратегии и комуникационни политики за просперитета на градовете – дестинации и същевременно непрестанно влияят в развитието на техните брандове. Изследването се основава на теорията на Саймън Анхолт за nation brend.
  Статия
 празник, бранд, брандинг, хипермодерни времена


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  20615
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/