Приобщаващото образование - нормативни аспекти и казуси от практиката (в съавторство). – Професионално образование, 2018, ХХ (1), с. 36-53, Print ISSN 1314 – 8567 / Борислава Недялкова - София, COBISS.BG-ID - 1560365780


Нунев, Йосиф (2018) Приобщаващото образование - нормативни аспекти и казуси от практиката (в съавторство). – Професионално образование, 2018, ХХ (1), с. 36-53, Print ISSN 1314 – 8567 / Борислава Недялкова - София, COBISS.BG-ID - 1560365780 София


 Предложеният материал, свързан с приобщаващото образование, съдържа две основни части: тълкувания на най-новите нормативни документи – Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование и описание на два действителни казуса от практиката с ученици, които са били обект на приобщаващо образование.
  Статия
 Inclusion, Inclusive education, special educational needs, Normative aspects, Case studies, practice
 Издадено
  20610
 Йосиф Нунев

3. Марчева-Йошовска, П. Приобщаване на зрително затруднени ученици. В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура. Том VI, 2020. ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (Online), с. 95

1. Вълова, Т., П. Марчева-Йошовска. Предизвикателства пред екипното взаимодействие в условията на приобщаващото образование. // Сб. Доклади Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, 24 – 25.10.2019 г., Плевен [CD-ROM]. Издателски център при МУ – Плевен, 2019, с. 271 – 281. ISBN 978-954-756-232-5.

2. Марчева-Йошовска, Петя. Challenges for resource teachers to integrate students with visual impairments - Special Edition of ICEVI European Newsletter, February, Proceedings of the 7th ICEVI Balkan Conference in Sofia, Bulgaria 20.10.2019-23.10.2019, pp. 92 - 98. ISSN: 2666-1527 [Инд./Реф. в: CEEOL]

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/