ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК


Мингова, Анелия (2017) ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ, № 11, 2017, с. 29-47, ISSN 1314 - 5118.


 Предмет на статията са приетите със ЗИДГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) промени в основанията за допускане на касационното обжалване, регламентирани в чл. 280, ал. 1 ГПК: изменението в съдържанието на т. 1 и включването на ново основание за достъп до касация на мястото на основанието по досегашната т. 2 на разпоредбата. Анализът и достигнатите изводи за съдържанието и приложното поле на всяко от регламентираните основания за достъп до касация, както и на съотношението помежду им, са разгледани във връзка с приемането на нова ал. 3 на чл. 290, както и с отмяната на чл. 291 ГПК.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20597
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/