НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК


Мингова, Анелия (2018) НОВИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 2 ГПК НОРМА - ПРАВНОТО СПИСАНИЕ № 1, 2018, с. 24-42, ISSN 1314 - 5118.


 Статията съдържа критичен анализ на новите предпоставки за допускане на касационно обжалване, формулирани в чл. 280, ал. 2 ГПК. Една от застъпените тези е, че при формулирането им законодателят неудачно е използвал понятията „вероятна нищожност или недопустимост" и „очевидна неправилност", тъй като те са характеристики на порочното решение, които обуславят основателността на касационното обжалване. Разгледани в този смисъл, двете понятия представляват количествени критерии в дейността на ВКС „по същество". За да се отграничи дейността на ВКС по допускане на жалбите от дейността по преценка на тяхната основателност, се предлага с термина „вероятност", респ. „очевидност" да се обозначи изводът от друг вид преценка на ВКС, която има предикативен характер спрямо преценката за основателност и която разкрива потенциал за селекция на жалбите. Тази дейност не може да включва каквото и да било „съдебно дирене" за наличие на пороци на решението, които обуславят основателност на касационната жалба.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20596
 Анелия Мингова

1. Костов, Ив. За очевидната неправилност на въззивното решение като основание за допускане на касационното обжалване. – Търговско право, 2018, № 2, с. 10.

2. Костов, Ст. Основанието за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2, предложение второ, ГПК: материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с акт на Съда на Европейския съюз. – Европейски правен преглед, 2018, том XXI, с. 34.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/