Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на организационно-методическата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“, Велико Търново, 2016 г., с. 28. ISВN 978-619-7281-27-9; COBISS.BG-ID 1284400356 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=5&sid=9


Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д. Изисквания и критерии за оценяване на организационно-методическата подготовка на студенти по гимнастика. Издателство „Ай анд Би“, Велико Търново, 2016 г., с. 28. ISВN 978-619-7281-27-9; COBISS.BG-ID 1284400356 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=5&sid=9 Издателство „Ай анд Би“ - (обем - 28 стр.) ISВN 978-619-7281-27-9; COBISS.BG-ID 1284400356 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1832374120746057&rec=5&sid=9


 В представената разработка автора на базата на своя дългогодишен опит въвежда изисквания и критерии, по които се оценява степента на овладените организационно-методически умения по гимнастика на студентите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“. Чрез тях се цели по-голяма обективност и яснота при оценяването на този вид подготовка.
  Учебник / Учебно помагало
 гимнастика, студенти, организационна-методическа подготовка


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20550
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/