Частичният иск


Цолова, Камелия (2013) Частичният иск Издателство Сиби, 216 с. ISBN 978-954-730-779-7.


 На преден план в проблематиката на частичния иск изпъква неговата практическа и прагматична страна. Той е средство за защита, към което се насочва този ищец, който не е сигурен в размера на вземането си, и поради това – в изхода на процеса, или не разполага с достатъчно средства да защити вземането си в целия му размер. В тези случаи частичният иск способства за ограничаване на съдебните разходи, с което облекчава и достъпа до правосъдие на частноправните субекти. Прегледът на съдебната практика показва, че интересът към частичния иск нараства значително през последните години. Паралелно с това възникват редица проблеми, чието разрешаване изисква осветляване не само на практическите, но и на теоретичните аспекти и същност на частичния иск. Книгата представлява първото първото изследване на частичния иск в българската процесуална теория. В нея е направен опит да се предложи цялостно разбиране за частичния иск. На обстоен анализ са подложени утвърдените в българската процесуална теория и практика становища относно съдържанието на частичния иск, като на основата на достигнатите изводи е предложено ново разбиране. Неговата адекватност е проверена през призмата на всички основни етапи от „живота“ на частичния иск – от предявяването му до последиците на постановеното по такъв иск съдебно решение.
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20546
 Камелия Цолова

2. Спасова, С. Обезпечение на иска. Сиби, 2014, ISBN 978-954-730-882-4, с. 116, бел. 111.

1. Димитров, М. Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Сиби, 2013, ISBN 978-954-730-816-9, с. 274, бел. 63

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/