Подпомагащата страна в съдебния исков процес


Цолова, Камелия (2009) Подпомагащата страна в съдебния исков процес С.:Сиби, 304 с., ISBN 978-954-730--579-3.


 Предмет на изследване в тази книга е институтът на подпомагащата страна в съдебния исков процес. Необходимостта от актуално изследване на темата за подпомагащата страна е свързана основно с настъпилите промени в гражданскопроцесуалната правна уредба и влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс. Авторката фиксира своето внимание върху изясняване на процесуалната роля на третото лице-помагач в исковото съдопроизводство и условията за допустимост за участие в процеса на подпомагаща страна. Особено внимание, предвид основното му значение изобщо за института на подпомагащата страна, е отделено на правния интерес от допълнително встъпване. Изследвани са особеностите на разглеждането и завършването на исково производство при участието на подпомагаща страна. Анализирани са подробно правните последици, които законът свързва с постановяването на мотивирано съдебно решение в дело, в което е участвала подпомагаща страна. В книгата е синтезирана и критично анализирана богата съдебна практика, което, заедно с безспорните й научни достойнства, я прави интересна за всеки практикуващ юрист, който се интересува от актуалните проблеми на гражданския процес.
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20545
 Камелия Цолова

2. Градинарова, Таня. Неприсъствено решение, Медиатех – Плевен, 2015 г. ISBN 978-619-207-015-1, с. 170, бел. 366 и 367

1. Спасова, С. Обезпечение на иска. Сиби, 2014, ISBN 978-954-730-882-4- с. 56, бел. 134; с. 79, бел. 134; с.157, бел. 210

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/