Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове.


Цолова, Камелия (2016) Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. Ius romanum. Commercium, 2016, № 1, с. 225-237, ISSN 1314-5118


 В статията се предлага анализ на две от последните изменения и допълнения в ГПК/ДВ, бр. 50/2015 г./. Едното се отнася до разпоредбата на чл. 104, т. 6, която създава нова хипотеза, обуславяща родовата подсъдност на окръжния съд: относно исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, родово подсъден на окръжния съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство. Другото предвижда забрана за съда да разделя съединените искове, когато между техните предмети има връзка, освен когато подлежат на разглеждане по реда на различни производства (чл. 210, ал.2, изр.2-ро). След критичен анализ на смисъла и съдържанието на новите разпоредби се предлага изводът, че разглежданите изменения на ГПК могат да бъдат споделени като навременни, вътрешно-съгласувани, и нужни за ефективността на исковата защита, ако правилото на т. 6 в чл. 104 ГПК визира родовата подсъдност на окръжния съд не само в хипотезите на първоначално съединяване по почин на ищеца, а при всички видове и форми на съединяване на искове, но само когато е налице връзка между предметите на отделните искове и то при условие, че първоначалният (или обуславящият) иск е родово подсъден на окръжния съд. Изискването за еднаквост на съдопроизводствения ред при прилагането и на двете нови разпоредби също не би следвало да се прилага в хипотезите, при които между съединените дела има връзка.
  Статия
 Промени в ГПК, съединени искове, подсъдност


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20544
 Камелия Цолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/