Иск за отмяна на решение на общото събрание (Б.7.2.16).


Цолова, Камелия (2004) Иск за отмяна на решение на общото събрание (Б.7.2.16). В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя и съдружниците. С., 2004. ISBN 954961932.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20533
 Камелия Цолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/