Есе за "кризата на смисъла" в сърцето на един народ.


Йонкова, Красимира (2008) Есе за "кризата на смисъла" в сърцето на един народ. Годишник на Факултет по изкуствата, ЮЗУ "Неофит Рилски", том 6. Доклади от Международна научна конференция "Интеркултурен диалог и интеграция", Благоевград, 12-13 май, 2008г. Ред. Р. Потеров, С. Христова. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2008, с. 135-137. ISBN 978-954-680-568-3


 Текстът представлява болезнено откровение за "истината вътре в ситуацията" на кризата на смисъла за повечето българи в началото на 21 век. Дефинирани са основни народопсихологични фактори и субективни нагласи, аргументирани за причини, генерирали ситуацията. Предложена е алтернатива за мислене, чувстване и живеене.
  Доклад
 критическа психология, криза на смисъла, загуба на идентичност, народопсихология
 Издадено
  20526
 Красимира Йонкова

2. Рашков, Румен. Конфликти в семейството. Социалнопсихологически анализ. Варна: Издателска къща СТЕНО, 2019, 175 с. ISBN 978-619-241-020-9, цит. на с. 14

1. Рашков, Румен. Взаимовръзка между стратегии за решаване на съпружески конфликти и емоционалната диференциация на партньорите. Дисертационен труд, защитен във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 190 с., 2018г., цит на с. 10.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/