Кой работи и кой е успешен в мултикултурна образователна среда? Сб. от международна научна конференция "Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще". София, 02-03 февруари 2018 г. София: Фабер, 2018, с. 193-204, ISBN 978-619-00-0712-8, COBISS.BG-ID - 1284748772


Нунев, Йосиф (2018) Кой работи и кой е успешен в мултикултурна образователна среда? Сб. от международна научна конференция "Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще". София, 02-03 февруари 2018 г. София: Фабер, 2018, с. 193-204, ISBN 978-619-00-0712-8, COBISS.BG-ID - 1284748772 България


 Повод за написване на материала е все по-честото „експлоатиране” на словосъчетанието „мултикултурна среда” от редица учители и директори на детски градини и училища под формата на споделен личен опит. Често обаче се оказва, че тези педагогически специалисти работят в монокултурна среда с ученици, които са етнически българи, турци или роми. В публичната практика не е изключение щатни експерти и специалисти в образователни институции на централно и регионално равнище, в синдикални организации и други ведомства, имащи отношение към образованието, да третират работата в мултикултурна среда единствено и само като опит за интеграция на ромски деца и ученици. Разработката дава отговор на два фундаментални въпроса: - Кой в действителност работи в мултикултурна образователна среда? - Кой има основание да твърди, че работи успешно в мултикултурна образователна среда?
  Доклад
 мултикултурализъм, мултикултурна среда, култура, културна идентичност, интеркултурност, интеркултурно образование, етнически, религиозни и езикови различия, мотивация, позитивна среда
 Издадено
  20500
 Йосиф Нунев

1. Димитрова, Д. Възможности на електронно четимите и електронните учебници за усъвършенстване на учебника в начален училищен етап. Сб. от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието". Плевен, 17-18 април 2019 г., Ред. Б. Здравкова, А. Рангелова, П. Марчева, Й. Нунев, Р. Пенкова, Х. Гергова, М. Гаврилова. Плевен: Педагогически колеж-Плевен, 2019, с. 91, ISBN 978-619-91255-1-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/