Гергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия. – Реторика и комуникации (електронно научно списание), януари 2018, бр. 32, СИЕТАР, Online ISSN 1314-4464, http://rhetoric.bg/, COBISS.BG-ID - 1291175908


Нунев, Йосиф (2018) Гергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия. – Реторика и комуникации (електронно научно списание), януари 2018, бр. 32, СИЕТАР, Online ISSN 1314-4464, http://rhetoric.bg/, COBISS.BG-ID - 1291175908 онлайн


 В статията са представени особеностите на празника Гергьовден и са установени етно-културните различия, както и обединяващите елементи. Акцентът е върху това, което ни обединява и ни кара да се чувстваме носители на еднакви общочовешки ценности.
  Статия
 Свети Георги, Гергьовден, празник, етно-културни различия, общи елементи.
 Издадено
  20499
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/