Аспекти на предприемачеството за деца: идеи от "Синята икономика".Сб. от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 18-19 ноември 2016. Релико Търново: "Ай енд Би", 2016, с. 170-174. ISSN 2534-9317


Симеонова, Катя (2016) Аспекти на предприемачеството за деца: идеи от "Синята икономика".Сб. от международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 18-19 ноември 2016. Релико Търново: "Ай енд Би", 2016, с. 170-174. ISSN 2534-9317 Велико Търново


 Докладът представя акценти на социалното предприемачество, развити като идеи в творчеството на Г. Паули. Развиващото се социално предприемачество предпоставя засилване на педагогическия интерес към новаторски предприемачески и образователни идеи. Такава е идеята за "Синя икономика" на холандския професор Гюнтер Паули и разработените въз основа на нея басни за деца. Разработеният от Г. Паули модел за иновативно социално предприемачество е адаптиран с образователни цели в новаторски социални предприемчиви решения, базирани на съществуването на природните екосистеми. Текстът ги представя по достъпен и ефективен за педагогическата практика начин. Специфичните решения на автора се основават на основните съвременни предприемачески идеи за устойчиво естествено и социално развитие, което ги прави ценен образователен ресурс.
  Доклад
 предприемачество, деца, синя икономика
 Издадено
  20491
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/