Дисциплината като част от нравствените отношения между педагогическите специалисти и възпитаниците.


Георгиев, Георги (2017) Дисциплината като част от нравствените отношения между педагогическите специалисти и възпитаниците. Педагогически новости, 2017, 6(1), с.22-37. Print ISSN 1314-7714 COBISS.BG-ID 1263701476


 Един от основните компоненти на нравствените отношения в педагогическият процес е дисциплината, която цари в учебно-възпитателната среда. Наличието или липсата на такава оказва огромно влияние на отношенията между педагогическите специалисти и възпитаниците. Всички преподаватели, без значение дали от начален или гимназиален етап, без значение от професионалният им опит са изправени пред огромното предизвикателство – дисциплината. Ключът към създаване на позитивна атмосфера в учебно-възпитателната среда се изразява в това, да се конкретизират какви са очакванията на възпитаниците към педагогическите специалисти и обратното, какво те очакват от възпитаниците. // One of the main components of moral relations in the pedagogical process is the discipline that reigns in the educational environment. The existence or absence of such a situation has a huge influence on the relations between pedagogical specialists and graduates. All teachers, whether from primary or secondary school, regardless of their professional experience, face the enormous challenge - discipline. The key to creating a positive atmosphere in the educational and learning environment is to specify what the expectations of the graduates are towards the pedagogical specialists and vice versa, what they expect from the alumni.
  Студия
 дисциплина, сътрудничество, нравствени отношения между педагогически специалисти и възпитаници // discipline, cooperation, moral relations between pedagogical specialists and alumni
 Издадено
  20462
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/