Подборен обзор на въпроса за обучението по география на страните.


Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Подборен обзор на въпроса за обучението по география на страните. Перспективи - Международен научен журнал, 2017, бр. 2 (10), с. 77 – 99. Print ISSN 2367-7708


 Статията представя подборен обзор на въпроса за обучението по география на страните. Представена е същността и приложността на понятието като обобщаващо изучаването на географията на страните и регионите в света в българското училище. Съставен и предложен е обобщен авторски модел на „география на страните”, след представяне на систематизиран прочит на понятийната същност и различията в научната литература и чуждестранен опит.
  Статия
 география на страните, странознание, приложност, региони, хронологично дефиниране, географски анализ и синтез, природа – население – стопанство, типологически черти, комплексен характер, териториален аспект, регионална география, пространствена организация


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20460
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/