Логически подход в подготовката на децата за училище. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”. Слово, В.Търново, 2004, с.35 - 44. ISBN 954-439-803-1


Гълъбова, Даринка (2004) Логически подход в подготовката на децата за училище. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”. Слово, В.Търново, 2004, с.35 - 44. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово


 Разкрива се същността на логическия подход и детерминантите му в предучилищната образователно-възпитателна практика. Систематизирани са логически похвати и действия. Конкретизират се игри, упражнения и др.
  Доклад
 педагогика, математика, обучение, логически подход, детска градина


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2046
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/