Историографски преглед на правила за характеризиране на страна в училищното географско образование.


Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Историографски преглед на правила за характеризиране на страна в училищното географско образование. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor SocioBrains, 2018, ISSUE 41, pp. 36–46. Online ISSN 2367-5721


 The article presents a survey of the country characterization rules. The algorithm used for the characterization of a country by periods is followed in the school geographic education. Systematic and substantiated are the methodological features of algorithm variants. The foreign experience is applied and presented in the Bulgarian school geography in studying a country.
  Статия
 Rules, algorithm, school geographical education, country.


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20456
 Тамара Драганова-Стойкова

1. Дерменджиева, С., П. Събева. Книга за учителя по география и икономика. София: Просвета, 2018, 100 с., с. 10-12. ISBN 978-954-01-3699-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/