Археографската дейност на Военноисторическата комисия при Щаба на българската армия


Игнатова, Анка (2004) Археографската дейност на Военноисторическата комисия при Щаба на българската армия 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 26–27 октомври 2004 г. С., 2004, с. 286–298. ISBN 954-509-315-3=


 Началото на целенасоченото публикуване на военноисторически документи за научни цели се свързва с дейността на създадената през 1914 г. Военноисторическа комисия при Щаба на армията. В публикацията се представят идеите и програмите на комисията във връзка с обнародването на военноисторическото документално наследство, а също и крайният резултат от тяхната реализация. На базата на археографския анализ на осъществените документални публикации и извършеното от други български институции в областта на обнародването на писмени извори за българската история до средата на ХХ в. се определя приносът на Военноисторическата комисия в изграждането на печатната изворова база на историческата наука в България.
  Статия
 Военноисторическа комисия, археографска дейност, публикуване на военноисторически документи,
 Издадено
  20449
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/