Съвременни аспекти на предматематическата подготовка в някои европейски страни. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”, Слово, В.Търново, 2004, с.9-19. ISBN 954-439-803-1


Гълъбова, Даринка (2004) Съвременни аспекти на предматематическата подготовка в някои европейски страни. Сб.от научна практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина-училище”, Слово, В.Търново, 2004, с.9-19. ISBN 954-439-803-1 В.Търново: Слово


 Разглеждат се съвременните тенденции при математическата подготовка на децата за училище във редица европейски държави: Франция, Англия, Унгария, Полша, Русия, Беларус и др. Сравнителният анализ води до съпоставки с българското предучилищно възпитание и изводи за оптимизирането му.
  Доклад
 педагогика, математика, обучение, детска градина,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2044
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/