ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ ВРЪЗКИ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА Е-ПРАВОСЪДИЕ В ЕС И БЪЛГАРИЯ


Петрова, Мариана (2015) ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ ВРЪЗКИ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА Е-ПРАВОСЪДИЕ В ЕС И БЪЛГАРИЯ НВУ „В. Левски”, Университетска научна конференция 16-17.07.2015, ISSN 2367-7481, Велико Търново, с. 432-441


 E-governance, e-justice and e-services are inherent in the most economically and politically developed countries. A recent issue is the videoconferencing between the judicial authorities of the EU Member States in the framework of the mechanisms of European judicial area. A natural goal and aspiration of Bulgaria is to develop e-justice on a level, corresponding at least to the average indicators in the EU.
  Доклад
 e-justice, e-government, videoconferencing


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  20437
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/