Логика за най-малките. – Педагогически Алманах, 2003, Том 11 (1). с. 188 - 196. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)


Гълъбова, Даринка (2003) Логика за най-малките. – Педагогически Алманах, 2003, Том 11 (1). с. 188 - 196. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: сп. Педагогически Алманах


 Представят се психологическите и методическите концепции за първоначална логическа подготовка на децата от 5- 7 години. Анализират се експериментални резултати от разработване на модели за стимулиране на логическото мислене на децата. Системата модели е основана на различни по сложност умствени (логически) дейстия и е реализирана в схематични упражнения в учебната книжка “С Моливко в страната Логика”, одобрена от МОН като учебно помагало).
  Статия
 педагогика, математика, обучение, детска градина


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2042
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/