Логика за най-малките. – Педагогически Алманах, 2003, Том 11 (1). с. 188 - 196. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)


Гълъбова, Даринка (2003) Логика за най-малките. – Педагогически Алманах, 2003, Том 11 (1). с. 188 - 196. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: сп. Педагогически Алманах


 Представят се психологическите и методическите концепции за първоначална логическа подготовка на децата от 5- 7 години. Анализират се експериментални резултати от разработване на модели за стимулиране на логическото мислене на децата. Системата модели е основана на различни по сложност умствени (логически) дейстия и е реализирана в схематични упражнения в учебната книжка “С Моливко в страната Логика”, одобрена от МОН като учебно помагало).
  Статия
 педагогика, математика, обучение, детска градина


Природни науки, математика и информатика Математика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2042
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/