Antológia slovenskej dolnozemskej literatúry nielen pre študentov, ale aj pre širokú čitateľskú verejnosť. [Šenkár, Patrik. Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho 2015. 218 s. ISBN 978-80-8122-133-0].


Гаранчовска, Ленка (2015) Antológia slovenskej dolnozemskej literatúry nielen pre študentov, ale aj pre širokú čitateľskú verejnosť. [Šenkár, Patrik. Slovenská dolnozemská literatúra (v teórii a praxi). 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho 2015. 218 s. ISBN 978-80-8122-133-0]. In: Dolnozemský Slovák, roč. XX, č. 4, 2015, s. 40 – 41. ISSN 1454-5489.


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20410
 Ленка Гаранчовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/