Prezývkové obyvateľské mená slovenských obcí v Rumunsku (ako svedectvo slovenského dolnozemského bytia).


Гаранчовска, Ленка (2012) Prezývkové obyvateľské mená slovenských obcí v Rumunsku (ako svedectvo slovenského dolnozemského bytia). In: Svedectvá slovenského dolnozemského bytia (aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie). Zborník prác z rovnomenného medzinárodného seminára (16. – 17. marca 2012 v Nadlaku). Ed. I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Pascu. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012, s. 202 – 209. ISBN 978-973-107-083-4.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20407
 Ленка Гаранчовска

1. Matyášová, M. – Gubani, I.: Slovak proper nouns in the book Ján Korytár Medveď of Štefan Dováľ. In: Science for Education – Education for Science (Zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej konferencie Veda pre vzdelanie – Vzdelanie pre vedu, konanej dňa 17. – 18. septembra v Nitre). Eds. T. Szabó, D. Tekeliová a Z. Vargová. Nitra: Fakulta stredoeurópskych inštitúcií UKF v Nitre, vol. 1, 2016, s. 153, 154, 154 – 155. ISBN 978-80-558-1155-0.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/