Alarmujúci stav vykania v bežnej jazykovej praxi.


Гаранчовска, Ленка (2010) Alarmujúci stav vykania v bežnej jazykovej praxi. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 56, 2009/2010, č. 7 – 8, s. 235 – 241.


 Predkladaný príspevok poukazuje na jazykový jav, ktorým je vykanie. V neoficiálnych dialogických prejavoch, ale aj v oficiálnej komunikácii sa stretávame s alarmujúcim stavom vykania. Dochádzame k názoru, že používatelia jazyka nedokážu uplatňovať adekvátnu formu vykania, čo možno odôvodniť nesprávnym výberom gramatickej kategórie osoby, čísla a to následne podnecuje aj nesprávny tvar slovesa.
  Статия
 text, komunikácia, komunikačný model, komunikačná situácia, prepínanie kódu, tykanie, vykanie, gramatická kategória osoby, gramatická kategória čísla.


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20405
 Ленка Гаранчовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/