Výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka kreatívne a zážitkovo.


Гаранчовска, Ленка (2013) Výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka kreatívne a zážitkovo. In: Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15. – 16. novembra 2012, Békešská Čaba, Maďarsko. Eds.: A. Kováčová a A. Uhrinová. Békešská Čaba: Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2013, s. 188 – 198. ISBN 978-963-88583-9-9.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20387
 Ленка Гаранчовска

2. Matyášová, M.: Povesť vo výchovnovzdelávacom procese a jej predstavenie žiakom prostredníctvom metódy projektového vyučovania. In: Filologické štúdie 1. Eds. M. Vajičková, M. Turočeková a R. Bojničanová. Nümbrecht: Kirsch Verlag, 2015, s. 194. ISBN 978-3-943906-21-9.

1. Gubani, I.: Projektové vyučovanie – efektívny prostriedok vzdelávania na hodinách slovenského jazyka. In: Romanoslavica. Conferinţa internaţională dedicată aniversării a 70 de ani de predare a limbii slovace la Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 30-31 mai 2014. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, roč. L, č. 2, 2014, s. 262. ISSN 0557-272X.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/