Transonymizácia chrématoným.


Гаранчовска, Ленка (2010) Transonymizácia chrématoným. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ed. K. Krnová. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 208 – 214. ISBN 978-80-557-0038-0.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20376
 Ленка Гаранчовска

1. Imrichová, M.: Podoby a dôsledky transonymizačného procesu pri logonymách. In: Jednotlivé a špecifické v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14. 9. 2011. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 34. ISBN 978-80-555-0576-3.

2. Valentová, I.: Transonymizácia – jeden zo spôsobov rozširovania propriálnej lexiky. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 5 – 6, s. 323. ISSN 0037-6981.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/