Problematika pomenovania mliečnych výrobkov.


Гаранчовска, Ленка (2008) Problematika pomenovania mliečnych výrobkov. In: Acta onomastica, věnováno k 70. narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc. Red. M. Harvalík a P. Štepán. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. IL, 2008, s. 116 – 124. ISSN 1211-4413.


 V príspevku pod názvom Problematika pomenovania mliečnych výrobkov sa zaoberáme pomenovacími postupmi, prostredníctvom ktorých sa utvárajú názvy pragmatoným zo sféry mliekarenskej výroby. Z vecného hľadiska rozdeľujeme tento onymický materiál na názvy opisné a kreatívne, poukazujeme na ich pozitíva a negatíva. Ponúkame taktiež stručný prehľad kritérií, ktorými sa treba podľa našich odporúčaní pri tvorbe názvov riadiť. Pozornosť venujeme aj pravopisnej stránke skúmaných pragmatoným, ku ktorým zaujímame kritické stanovisko.
  Студия
 pomenovanie mliečnych výrobkov, motivácia, pragmatonymá


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20370
 Ленка Гаранчовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/