Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и В. Бонджолова).


Илиева, Мария (2005) Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език. (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова и В. Бонджолова). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005. 75 с. COBISS.BG-ID 1044851940 ISBN 954-524-480-1; Велико Търново : Знак`94, 2008 и 2010. 75 с. ISBN 978–954–8709–88–0.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20357
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/