Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география


Дерменджиева, Стела (2017) Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V, с. 489-496. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)


 Направен е опит да се аргументира твърдението, че дори да звучи на пръв поглед парадоксално, географията на Балканите се неглижира в училищното обучение и не съответства на качествено новите реалности в тази толкова динамично променяща се част от Европа. Основната цл е да се аргументира необходимостта от по-комплексна, по-единна система от географски познания, която отразява тенденциите за нарастване на взаимозависимостите между природни, демографски, социални, икономически и културологични процеси в регионалния обхват на Балканите. За да се докаже тезата на дискурсивен анализ са подложени действащите и тези в проект ДОИ за учебно съдържание по география и икономика и ДОИ по гражданско образование в прогимназиален етап, ДОИ за учебно съдържание по гражданско образование в начален етап, Учебните програми по география и икономика за 8 (7 клас), учебните програми по човекът и обществото и човекът и природата 3 и 4 клас.
  Статия
 географско обучение, Балкани, дидактически проблем, нормативна рамка, емпирично изследване, дидактически модел


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20355
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/