Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм


Дерменджиева, Стела (2017) Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм Сб. от пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 23-24 октомври 2015. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2017, т. V, с. 452-461. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online)


 Да се изследва проблематика, свързана с национална и регионална идентичност е амбициозна изследователска задача. Отправна точка на изследването е убедеността, че чувството за национална или регионална принадлежност и обща съдба не може да бъде създадено изкуствено. То може единствено да бъде породено от споделеното културно самосъзнание. В опит да се активизира този процес при студенти от специалност „Културен туризъм“ са представени емпиричните резултати и теоретичните им проекции като споделен опит от организацията на обучението по академичната дисциплина „Методология на разработване на проекти в културния туризъм“. Резултатите от изследването потвърждават тезата, че националната и регионална идентичност е съвкупност от самооценките на индивидите, самоопределянето им като принадлежащи към определени културни, териториални, етнически, национални и регионални общности. Тя е интернализиране на цялостното социално положение в субективния свят на човека. И като такова се проявяват в реализираната проектна дейност на обучаемите.
  Статия
 идентичност, национална и регионална идентичност, проектна дейност, културен туризъм, методология


Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  20354
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/