Книга за учителя по география и икономика в 6.клас


Дерменджиева, Стела (2017) Книга за учителя по география и икономика в 6.клас Просвета 1945, 138 с.ISBN 978-954-01-3513-7


 Методическо помагало в помощ на учителя по география и икономика. Насочено е към методико-дидактическите основи на обучението по география на континентите и страните, структурни изисквания към планирането и провеждането на различни типове урочна дейност, акценти в учебното съдържание, варианти за дидактическо ситуиране, допълнителни дидактически ресурси.
  Учебник / Учебно помагало
 географска култура, дидактическо ситуиране, активни методи на преподаване и учене, професионална подкрепа


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20348
 Стела Дерменджиева

1. Kristiana Dobreva-Stankova. Lessons for ctivities in geography and economics in the lower secondary school in the context of the new programs of study. p. 40-45. ”K. Preslavsky” University of Shumen. 2019 ISSN 2603-4468

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/