Книга за учителя по география и икономика в 6.клас


Дерменджиева, Стела (2017) Книга за учителя по география и икономика в 6.клас Просвета 1945, 138 с.ISBN 978-954-01-3513-7


 Методическо помагало в помощ на учителя по география и икономика. Насочено е към методико-дидактическите основи на обучението по география на континентите и страните, структурни изисквания към планирането и провеждането на различни типове урочна дейност, акценти в учебното съдържание, варианти за дидактическо ситуиране, допълнителни дидактически ресурси.
  Учебник / Учебно помагало
 географска култура, дидактическо ситуиране, активни методи на преподаване и учене, професионална подкрепа


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20348
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/