Специфика на основните умения за критическо мислене на учениците от начален училищен етап. – Педагогика, № 9, 2013, с. 1389-1395, ISBN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1261100772


Кръстева, Антония (2013) Специфика на основните умения за критическо мислене на учениците от начален училищен етап. – Педагогика, № 9, 2013, с. 1389-1395, ISBN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1261100772 сп. Педагогика, № 9, с. 1389-1395.


 В статията се анализират спецификите на уменията за критическо мислене на учениците от началното училище.
  Статия
 критическо мислене, умения
 Издадено
  20346
 Антония Кръстева

1. Каменов, Хр. Дидактически модел за формиране на рефлексивни умения у четвъртокласниците. Дисертационен труд.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/