"Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство


Христова, Христина (2017) "Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство В: Съвременна хуманитаристика - научно списание на Бургаския свободен университет, 2017, бр. 1, с. 6 - 17, ISSN 1313-9924


 Статията представя развитието на международната верига "Старбъкс" като проекция на ролите и значенията на корпоративното гражданство. Откроени са водещи аспекти в политиката на компанията, които съответстват на социалните тенденции и потребителските търсения в условията на хиперконсуматорското общество.
  Статия
 Старбъкс, корпоративно гражданство, корпоративна социална отговорност, марка икона, хиперконсуматорско общество


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  20339
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/