ЗА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ И НЕЙНОТО ПОДОБРЯВАНЕ


Димитрова, Димка (2017) ЗА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ И НЕЙНОТО ПОДОБРЯВАНЕ В: ИНТУИЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ В ЕЗИКА, ЛИТЕРАТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО. Пловдив: Хоризонти, 2017, с. 223-238. ISBN 978-619-7187-11-3. COBISS-ID 1288341988


 В статията се разглеждат понятията грамотност, функционална грамотност и четивна грамотност. Целта е да се представи теоретичен модел на понятието четивна грамотност и да бъдат предложени методически варианти за подобряване на четивната грамотност на учениците в съвременното българско училище с оглед на актуалния образователен и културен контекст.
  Статия
 грамотност, функционална грамотност, четивна грамотност; текст, рецепция на текст, четене, умение
 Издадено
  20335
 Димка Димитрова

1. Dikova, Lyudmila. Social Media and Social Change Изд. "Фаст принт букс", Пловдив, 2019, ISBN 978-619-236-059-7, p. 150.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/