Европа и ислямът. Междурелигиозно и междуетническо въздействие в процеса на европейска интеграция


Стоянова-Енчева, Олга (2018) Европа и ислямът. Междурелигиозно и междуетническо въздействие в процеса на европейска интеграция ЕВРОПА НА КРЪСТОПЪТ - ЗАПАДНИ БАЛКАНИ, стр. 222 - 239. ISBN: 978-954-9469-14-1, COBISS.BG-ID: 1289648356


 След събитията, свързани с процесите на Арабската пролет и продължаващите военни действия в Азия, на територията на континента Европа се заселват да живеят множество хора, изповядващи религията на исляма. Това поставя множество нови въпроси и изпитания пред европейците, свързани със съжителство им с новите мюсюлмански заселници.
  Статия
 Европа, Европейски съюз, Ислям, мюсюлмани, интеграция, социализация, араби и др.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  20327
 Олга Стоянова-Енчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/