Националният църковен историко-археологически музей в социокултурното пространство


Игнатова, Анка (2017) Националният църковен историко-археологически музей в социокултурното пространство Балканите – език, история, култура. Т. V. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2017, с. 111–120. ISSN 1314-4065. - http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/14


 Националният църковен историко-археологически музей един е от големите и стари музеи в България, притежаващ уникален фонд от движими културни ценности на Българската православна църква. Целта на настоящата статия е да представи ролята на музея в социокултурното пространство на България, като акцентира върху различните форми на комуникация както в рамките на самия музей, така и извън него. Анализът на дейността на музея показва, че Националният църковен историко-археологически музей си остава все още един класически тип музей, твърде далеч от представите за съвременна музейна институция. В тази връзка се правят конкретни предложения с оглед по-широкото му отваряне към публиката.
  Статия
 Национален църковен историко-археологически музей; движими културни ценности на Българската православна църква;, музейна комуникация; постоянна експозиция; изложби.
 Издадено
  20322
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/