Туризъм 4.0 - технологична трансформация и дигитализация


Вараджакова, Десислава (2017) Туризъм 4.0 - технологична трансформация и дигитализация Сборник доклади от XXV Симпозиум "Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие" - "Предизвикателствата на новата технологична трансформация", София, БКОНК, УНСС, 2017


 Основната цел на настоящия доклад е да направи анализ на съдържанието на понятието Туризъм 4.0, на неговите основни характеристики и влиянието му върху бизнес моделите в туристическата индустрия. Разгледана е ролята на технологичната трансформация в условията на нарастващата с екстремно бързи темпове дигитализация във всички области на икономиката и комуникациите за повишаване на конкурентоспособността на туристическия продукт. Анализиран е индекса за измерване на степента на използване на технологиите в туризма.
  Доклад
 Туризъм 4.0, дигитализация, технологична трансформация


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Под печат
  20318
 Десислава Вараджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/