Иван Узунов – живописни портрети


Конова, Мариета (2017) Иван Узунов – живописни портрети Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП, брой 8/2017 г., с. 52-58 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) ISSN 2367-6396


 Статията e интерпретативен анализ на портретното творчество на художника Иван Узунов и на характерния за него синтез на пластичен и декоративен подход с приоритетно присъствие на линията – рисунъка като съществена част от живописната образност.
  Статия
 портрет, рисунка, цвят, фактура


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  20308
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/