Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството


Чавдарова, Велислава (2018) Психологически предпоставки за адаптация на младите учители. Роля на наставничеството ISSN: 0033-295X © American Psychological Association, 2018 eISSN: 1939-1471,с.1069-1078. Психологическое Обозрение


 В публикацията са разграничени основните психологически предпоставки за ефективна адаптация на младите педагози в училищна среда. Разгледани и коментирани са основните елементи и принципи на наставничеството, както и видовете наставничество като ефективен подход, улесняващ адаптацията на педагогическите специалисти.
  Статия
 наставничество, адаптация, потребности, мотивация


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  20301
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/