ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ


Чавдарова, Велислава (2018) ЧЕК-ЛИСТ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ The British Journal for the Philosophy of Science ISSN 0007-0882 - рубрика Психология


 Първостепенна задача на психолозите по отношение на кариерното развитие е да измерят степента на изграждане на Аза на младежи, напускащи училище, с оглед уменията им за социална адаптация и интеграция на прага на самостоятелния живот. В доклада се представя апробиран авторски диагностичен инструмент (чек лист) за самооценка на социалните компетентности на младежи, напускащи училищната институция.
  Статия
 кариерно развитие, социални компетентности, чек лист, самооценка
 Под печат
  20300
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/