„КОГАТО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ БЛОКИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЧУЖДИЯТ УМ ДА ИЗЛЕКУВА ЧУЖДИЯ АЗ (Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за деца, отглеждани извън семействата си)


Чавдарова, Велислава (2018) „КОГАТО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТНИ МОДЕЛИ БЛОКИРАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЧУЖДИЯТ УМ ДА ИЗЛЕКУВА ЧУЖДИЯ АЗ (Ментализация и привързаност в процеса на терапевтична грижа за деца, отглеждани извън семействата си) сборник "Science and Education Studies", издавано от Стандфордски университет


 Статията е опит за задълбочен анализ на това, как травматичните спомени от семейната история и привързаността на институционализираните деца отразяват възприятията им за любовта и доверието като взаимно свързани емоции. Той изследва и влиянието на тези конструкти върху уменията на детето за работа, сублимиране и действие на неструктурирания вътрешен емоционален свят в цялата му болка. Акцентът е върху неорганизирания стил на привързаност, в следствие на насилие или на необичайни семейни дисфункции, което води до разпадане на състоянието на "Аз" на децата и следователно - трудности при разработването на организиран и съгласуван модел на самоутвърждаване
  Статия
 ментализация, привързаност, външен "Аз", сигурна основа, емоционален самоконтрол


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Под печат
  20299
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/