Sikavipnaskoro vastarno lil baše manušikane xakaja e čhavengе /Ръководство за обучение на деца по човешки права (превод на ромски език). София: Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Council of Europe. 320 с. http://coiduem.mon.bg/wp-content/uploads/2018/06/kompasito_roma.pdf


Нунев, Йосиф (2015) Sikavipnaskoro vastarno lil baše manušikane xakaja e čhavengе /Ръководство за обучение на деца по човешки права (превод на ромски език). София: Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Council of Europe. 320 с. http://coiduem.mon.bg/wp-content/uploads/2018/06/kompasito_roma.pdf София


 "Compasito" (Ръководство за обучение на деца по човешки права - на ромски език) е начална точка за педагози, учители и обучители, които са готови да се занимават с обучението по човешки права на възраст 7-13 г. Книгата запознава читателя с основните идеи на човешките права и правата на децата и осигурява сериозна теоретична подготовка по отношение на проблемите на 13 основни човешки права като демокрация, гражданство, равенство между половете, околна среда, медии, бедност и насилие. 42-те практически дейности целят ангажиране и мотивиране на децата да познават проблемите за човешките права в тяхната собствена среда. Те помагат на децата да развият критическо мислене, отговорност и чувство за справедливост, като им помага да се научат как да предприемат действие, за да допринесат за това, тяхното училище или общност да станат едно по-добро място. Ръководството дава и практически съвети за това, как може да бъде използвано в множество различни ситуации за формално и неформално обучение. Собственото участие е в изготвянето на първия по рода си в Европа опит за превод на ромски език в научен стил (учебното помагало е 530 стандартни страници) на посоченото ръководство. Реализираният превод е голямо предизвикателство както за познанията на преводача върху осемпадежния ромски език, така и за възможностите на самия език, достоверно и близко до оригиналното звучене, да представя обемни и трудни за интерпретация научни текстове, противно на натрупаните стереотипни представи към него, като към език с ограничени възможности, с недостатъчна лексика, с множество езикови заемки и граматически несъвършенства.
  Превод
 ръководство, човешки права, детски права, общност, училище, справедливост, толерантност.
 Издадено
  20288
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/