Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование. Пловдив: Астарта, 208 с., ISBN: 978-954-238-9, COBISS.BG-ID: 1284256740


Нунев, Йосиф (2017) Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование. Пловдив: Астарта, 208 с., ISBN: 978-954-238-9, COBISS.BG-ID: 1284256740 Пловдив


 Монографията има за свой фокус практическата реализация на приобщаващото образование и образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, като се прави опит да се намерят точките на пресичане между тях – от една страна, доколко двата подхода в образованието се припокриват и си приличат, а от друга страна се търсят разликите между тях, доколкото ни позволяват разработените теоретически постановки и нормативни документи за тях, споделените положителни практики и не на последно място собственият опит. Изхождайки от поставените цели, обект на изследване са приобщаващото и интеркултурното образование в хода на обучението, възпитанието и социализацията на всички български деца и ученици. Предметната област на проучване са педагогическите аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование. Основната изследователска цел е насочена към намиране на приликите и разликите между приобщаващото и интеркултурното образование (в частност образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства). В структурно отношение монографията се състои от две основни части (глави), представящи в логическа последователност и единство различните аспекти на изследвания научен проблем. В първа глава са изяснени основни понятия, свързани с приобщаващото и интеркултурното образование. Предлагат се определение на понятието „уязвими групи” или „групи в неравностойно социално положение”, критерии за уязвимост, причините за нея. Засяга се приносът на приобщаващото и интеркултурното образование в процеса на управление на разнообразието в системата на предучилищното и училищното образование и ролята на мениджмънта на детската градина и училището за ранното разпознаване на деца и ученици, които се нуждаят от подкрепа. На основата на критичен анализ на действащите нови нормативни документи са маркирани някои несъвършенства, възпрепястващи тяхното практическо прилагане. Втора глава представлява задълбочено теоретическо изследване с представянето на примерен модел за мониторинг и оценка на приобщаването и интеграцията на деца и ученици от етническите малцинства. Основна цел на мониторинга е да предоставя достоверна информация за хода на процесите на приобщаването и на образователната интеграция на деца/ученици от етническите малцинства. Обект на мониторинга са: задължителната документация в мрежата от детски градини и училища, която има отношение към приобщаването и образователната интеграция; общинските служители, отговорни за процесите на приобщаване и образователна интеграция; директорите на детски градини и училища; педагогическите специалисти в тях; родителите от различните етнокултурни общности на деца в детските градини и ученици в училищата. Предлаганият модел на мониторинг е фокусиран преди всичко върху общински детски градини и училища (с изключение на специализираните) в общини със смесено по етнически признак население и може да се повтаря на 5 години. По изключение този срок може да се скъси. Мониторингът се провеждa на ниво община и на ниво образователна институция (детска градина и училище) чрез четири типа анкетни карти – за общински служител, за директор на детска градина/училище, за педагогически специалист и за родител. Освен чрез анкети, необходимата информация може да се набере и чрез дълбочинни интервюта, фокус-групи, наблюдение и други достатъчно популярни количествени и качествени методи. Основният продукт от работата по мониторинга се очаква да бъде изготвянето на обща оценка на актуалната ситуация във всяка една образователна институция поотделно и на конкретната община, група от общини, област, държава като цяло. Към тази глава са представени и резултатите от проведено емпирично изследване с директори на детски градини и училища като част от реализацията на мониторинга и оценката на приобщаването и интеграцията в образованието. Основната цел на емпиричното изследване е да се установи готовността на директорите на детски градини и училища за управление на процесите на практическа реализация на политиките, свързани с изпълнението на нормативните и стратегическите документи в областта на приобщаващото образование и образователната интеграция. Методи на изследване: полустандартизирана анкета, математико-статистически методи за обработка на данните, количествен и качествен педагогически анализ на получените емпирични резултати. Получените резултати са подложени на математико-статистически и съдържателен анализ, от който следват някои интересни изводи и заключения като: проблемите, свързани с приобщаващото и интеркултурното образование, се подценяват и неглижират от немалка част от анкетираните директори; част от тях не са сигурни в знанията си или направо не познават същността на приобщаващото и интеркултурното образование; проблем е недостатъчната педагогическа квалификация за успешна работа с ромски деца, ученици и родители и др. п. В заключителната част на цялостното изследване са изведени в табличен вид пресечните точки и разликите между приобщаващото и интеркултурното образование (в частност образователната интеграция). Накрая са отправени и препоръки по отношение на двата вида образователни политики, между които: приобщаващото образование и образователната интеграция трябва да продължат своето паралелно развитие и усъвършенстване; нито приобщаващото образование, нито интеркултурното образование, на този етап от своето собствено развитие и развитието на обществото като цяло, не бива да проявява афинитет към „поглъщане“ и присвояване на специфичните ценности и особености на другия вид политика в образованието; от значителна полза и в интерес на българското образование е приобщаващото образование и образователната интеграция/интеркултурното образование да избягват конфронтацията и да търсят пътя на сътрудничеството, взаимно да се подпомагат и обогатяват във всички възможни посоки и др. И не на последно място монографичното изследване категорично не препоръчва училищата по ромските махали или тези около тях със засилено присъствие на ромски ученици, базирани най-често в общинските и областните центрове, да бъдат ориентирани към системата на обединените училища. По този начин идеята за тези училища, заложена в Закона за предучилищно и училищно образование, ще бъде опорочена напълно. Те само ще задълбочат сегрегацията в образованието на ромите и ще направят така, че центростремителната сила на махалата да увеличи още повече зависимостта на младите хора в тях и процесът на прекрачването им към модерността ще стане още по-труден и невъзможен. Монографичното изследване представлява опит за по-дълбоко навлизане в проблематика, която е сравнително слабо изследвана, а в същото време се оказва важна за педагогическата теория и практика. На основата на примери, аргументи и анализи е изразено авторовото мнение по някои все още неизяснени въпроси. Повдигнати са и редица други, които ще търсят отговори и решения в бъдещи научни изследвания.
  Монография
 приобщаване, интеграция, социализация, интеркултурно образование
 Издадено
  20287
 Йосиф Нунев

6. Иванова, Б., Н. Каменополска. Спортът като възможност за личностното изграждане на ученици от ромски произход. В: Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта. Сборник с доклади от Дванадесета международна конференция проведена на 06.11.2020 г. в София. Съставител - Анджелина Янева – Прокопова. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, с. 314, ISSN 1314-2275

7. Йорданова, М. Родителските нагласи към образованието и тяхното влияние върху процеса на приобщаване на деца от етническите малцинства в образователна среда. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 377 и 378, ISBN 978-619-91255-2-6

8. Йорданова, С. Родителските нагласи към съвместното обучение на собствените им деца с "различни" деца и ученици. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 542, ISBN 978-619-91255-2-6

9. Кръстев, А. Съвместно преподаване в приобщаващото образование. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 369, ISBN 978-619-91255-2-6

5. Кръстев, Ал. Мотивация за неагресивно поведение. (Методически насоки за учителя). София: НИОПП, 2019, с. 40, ISBN 978-619-90244-3-0

3. Асенова, Б. Приобщаващото образование и мястото на българския учител в него. Сб. от международна научна конференция "Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще". София, 02-03.02.2018 г. Ред. И. Мавродиева и Я. Тоцева. В. Търново: Фабер, 2018, с. 269, ISBN: 978-619-00-0712-8, COBISS.BG-ID: 1284748772

4. Рангелова, А. Възможностите на педагогическата комуникация. Сб. от международна научна конференция "Педагогическа комуникация: Настояще и бъдеще". София, 02-03.02.2018 г. Ред. И. Мавродиева и Я. Тоцева. В. Търново: Фабер, 2018, с. 212, ISBN: 978-619-00-0712-8,COBISS.BG-ID: 1284748772

1. Чавдарова-Костова, С. Приобщаващо, включващо, интегрирано образование - терминологична динамика в български контекст. - Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетско образование:проблеми и перспективи, Габрово: Екс прес, 2017, с. 643, ISBN 978-954-490-555-2, COBISS.BG-ID 1283878884

2. Чавдарова-Костова, С. Приобщаващо, включващо, интегрирано образование - терминологична динамика в български контекст. - Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетско образование:проблеми и перспективи, Габрово: Екс прес, 2017, с. 644, ISBN 978-954-490-555-2, COBISS.BG-ID 1283878884

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/