21st Century Bulgarian Children and Their Necessity of Inovative Education


Ангелова, Светлана (2017) 21st Century Bulgarian Children and Their Necessity of Inovative Education Сб. статей XVI Международной научно-практической конференции “World science – Problem and Innovation”, Ред. Г. Гуляев, Москва: МЦНС „Наука и Просвещение“, 2017, 3, рр. 169-173. ISBN 978-5-907023-48-2 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]


 Докладът представя иновативните училища, като променящи образователната среда в Р България. Българските деца се нуждаят от иновативно образование – днес те тълкуват света по строго индивидуален и качествено различен начин. От 01.08.2016 г. е в сила Закон за предучилищното и училищното образование, който регламентира създаването на иновативни училища. Фокусът на иновативните училища е върху предоставянето на качествена образователна услуга за децата от новия век. За учебната 2017-2018 г. Министерството на образованието и науката в Република България одобрява кандидатурите на 184 училища, които стават иновативни. Иновациите се интерпретират в смисъла на иновативно учебно съдържание, иновативни учебни планове и произтичащите от тях методи на обучение / стратегиите за учене, учебната среда, организацията на процеса на обучение, прилагане на личностно-ориентирания подход към детето, развитието на самоидентичността, квалификацията на учителите и сътрудничеството помежду им.
  Доклад
 Bulgarian children, innovative school, Law on Pre-school and School Education, necessity, person oriented approach.
 Издадено
  20284
 Светлана Ангелова

1. Цитиране на стр. 388 в: Тополска,Е. Подходи за развитието на детското речево творчество. Сб. Материали от Конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност" на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, 15 - 16.11.2019 г., Ред. М. Михова, 388-394.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/