Няголова М. Славянофилските идеи в България през 20-те години на XX век (по материали на списание "Славянски глас"). Limes Slavicus 2. Културни концепти на славянството. Съставител и отговорен редактор Денка Кръстева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". 2017. с. 284 - 300.


Няголова, Марияна (2017) Няголова М. Славянофилските идеи в България през 20-те години на XX век (по материали на списание "Славянски глас"). Limes Slavicus 2. Културни концепти на славянството. Съставител и отговорен редактор Денка Кръстева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". 2017. с. 284 - 300. Шумен


 
  Статия
 
 Издадено
  20269
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/